ZAJĘCIA REWALIDACYJNE/TERAPEUTYCZNE


16.09.2018

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Uczniowie naszej szkoły objęci są stałą opieką psychologiczną. W szczególności obejmuje ona:
-diagnoza, przeprowadzanie badań, przygotowywanie opinii i zaświadczeń;
-prowadzenie obserwacji, rozmowy z uczniami, rodzicami i wychowawcami, zbieranie informacji ze środowiska lokalnego;
-współpracę interdyscyplinarną (psychologa z: wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, terapeutami, lekarzami) w celu określania zakresu wskazywanej pomocy, zaspokojenia potrzeb uczniów, rozwiązywania problemów, podejmowania spójnych działań wychowawczych;
- prowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w poszczególnych klasach, w zależności od potrzeb uczniów, zgeneralizowanie wypracowanych umiejętności na teren domu i innych sytuacji;
-zajęcia w poszczególnych klasach w celu rozwiązywania konfliktów lub pomocy w eliminowaniu trudnych zachowań;
-zajęcia Sherborne dla poszczególnych grup uczniów, w zależności od potrzeb (w szczególności zespół rewalidacyjny)
Oferta dla rodziców:
• rozmowy indywidualne psychologa z rodzicami dotyczące m.in.:
-opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową ucznia w szkole, w domu, w relacjach społecznych ( 8 książeczek Sutton);
-udzielania porad w zakresie: rozwiązywania trudności wychowawczych, wyjaśniania przyczyn pojawiających się trudności, zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności umysłowej uczniów;
-przygotowywania opinii i zaświadczeń na potrzebę rodzica;
-w razie potrzeby kierowanie na konsultację z innymi specjalistami, w celu poszerzenia diagnostyki problemu;
W roku szkolnym 2018/2019 psycholodzy szkolni pracują w dniach:
Poniedziałek mgr Roksana Ardzińska- 13.30-15.30
Wtorek mgr Anna Mirny -13.30-15.30
Spotkanie po wcześniejszym ustaleniu wizyty,
• zajęcia grupowe/warsztatowe (w zależności od liczby osób i tematyki)
Np. zajęcia Sherborne dla uczniów z rodzicami i rodzeństwem.
W dniu: Środa mgr Anna Mirny i mgr Roksana Ardzińska 13.30-14.30

30.05.2018

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy
WOKRO oferuje szeroki zakres zajęć terapeutycznych .
Dodatkowo w ramach świadczenia usług WOKRO można po wcześniejszym umówieniu się uzyskać konsultacje lekarza specjalisty rehabilitanta, dietetyka, lekarza psychiatry dziecięcego oraz usługi w zakresie wsparcia psychologicznego
Działania skierowane są do dzieci z powiatu sopockiego z deficytami rozwojowymi lub zagrożone niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3.
WOKRO pracuje w czasie trwania roku szkolnego, podobnie jak szkoła i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Na zajęcia terapeutyczne można się zgłosić otrzymując:
- skierowanie lub opinię/ zaświadczenie od lekarza specjalisty
- opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Opinia lub skierowanie powinny zawierać diagnozę lub opis potrzeb dziecka oraz przyczyny skierowania dziecka na zajęcia, a także wskazywać obszar koniecznej pomocy dziecku i jego rodzinie.
W celu umówienia się na zajęcia prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: zss5@sopot.pl, lub telefonicznie 58 551 18 15

08.11.2017

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Każdy uczeń ZSS NR 5 jest objęty zajęciami rewalidacyjnymi, wybranymi z oferty Zespołu, wyznaczonymi zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej ( przy przyjęciu dziecka do szkoły i w pierwszym roku) oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły. W kolejnych latach zajęcia rewalidacyjne wyznaczane są przede wszystkim zgodnie z wielospecjalistyczną oceną funkcjonowania ucznia opracowaną przez szkolny zespół specjalistów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły.

08.11.2017

TERAPIA PEDAGOGICZNA

   Ćwiczymy:
• pracę z planem, by łatwiej organizować sobie działania samodzielne;
• orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
• koordynację oko-ręka;
• koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu i pamięć;
• myślenie przyczynowo- skutkowe i wnioskowanie;
• segregowanie i kategoryzowanie;
• czytanie całościowe (metoda Domana), czytanie sylabami (metoda Cieszyńskiej);
• analizę i syntezę wzrokową i słuchową;
• wielozmysłowe poznanie otaczającego świata;
• sprawność grafomotoryczną;
• umiejętności posługiwania się nowymi technologiami (komputer, tablet) w komunikacji, nauce pisania, gromadzeniu wiedzy;
• wykorzystywanie oprzyrządowania ułatwiającego pracę, komunikowanie i funkcjonowanie (switch, talker)

08.11.2017

SURDOTERAPIA - dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej

Ćwiczymy:
• słuchanie, analizowanie i interpretowanie dźwięków otoczenia;
• posługiwanie się mową czynną (ścisła współpraca z logopedą);
• posługiwanie się alternatywnymi metodami wspomagającymi komunikację (Makaton, fonogesty, język migowy) zależnie do potrzeb dziecka;
• doświadczanie i odpoznawanie natężenia dźwięku, poczucie rytmu, różnicowanie barwy i wysokości dźwięku - trening słuchowy;
• umiejętności przygotowujące dziecko do nauki czytania wykorzystując elementy metody Jagody Cieszyńskiej (zależnie od możliwości dziecka);
w pracy wykorzystujemy własne prezentacje dźwiękowo-obrazowe oraz edukacyjne programy komputerowe

13.11.2017

TYFLOTERAPIA - dla dzieci i młodzieży niedowidzącej i niewidomej.

Ćwiczymy:
• panowanie samodzielnego działania na zajęciach;
• orientację w bliższym i dalszym otoczeniu, by umożliwić w miarę możliwości samodzielność funkcjonowania;
• rozpoznawanie i różnicowanie faktur, struktur oraz przedmiotów i ich właściwości;
• interpretowanie dźwięków otoczenia;
• wykorzystanie efektywne resztek wzroku (praca z komputerem- różnice kontrastów);
• zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i radości z poznawania świata.
• w pracy wykorzystujemy „Oregoński program rehabilitacji dla dzieci niewidomych i słabo widzących”.

13.11.2017

LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA AAC

Logopedia: konsultacje, diagnoza, terapia dzieci z wadami wymowy, wadami rozwoju mowy, uszkodzeniami neurologicznymi, wspieranie komunikacji osób niemówiących (AAC)
Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach, przez logopedę i neurologopedę. Terapia obejmuje:
• masaż logopedyczny
• trening prawidłowego jedzenia
• ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy i artykulacyjny
• ćwiczenia prawidłowej artykulacji
• ćwiczenia komunikacji z wykorzystaniem m.in. metody werbo-tonalnej, czytania uczestniczącego
• ćwiczenia z programem Afasystem do rozwijania kompetencji językowej u osób z trudnościami w komunikowaniu się
• naukę czytania oraz programowania języka wg metody krakowskiej
• komunikację alternatywną lub wspomagającą z wykorzystaniem programów do ułatwionej komunikacji jak Symwriter, BoardMaker oraz sprzętu ułatwiającego komunikowanie się

System C-Eye
System C-Eye
15.09.2018

SYSTEM C-EYE

System C-Eye to zintegrowany system wspierający alternatywną komunikację audio-wizualną z zastosowaniem technologii śledzenia wzroku użytkownika (umożliwia też neurorehabilitację osób z dysfunkcjami neurologicznymi). Urządzenie pozwala na rozwój sprawczości, ułatwia komunikowanie potrzeb, stymuluje rozwój poznawczy, językowy i emocjonalny.
Słaba kontrola wzroku nie jest przeszkodą w korzystaniu z urządzenia, gdyż systematyczne ćwiczenie poprawia ruchy sakkadowe oka (przenoszenie wzroku z obiektu na obiekt – niezbędne do porównywania i dokonywania wyboru) oraz fiksację wzroku (wystarczająco długie zatrzymanie oka, aby potwierdzić wybór).
Użytkownik, sterując wzrokiem, może korzystać ze zdjęć, symboli pcs, klawiatury literowej. Może wgrywać swoje zdjęcia, foldery, prezentacje. Może czuć się sprawczy dokonując samodzielnego wyboru aktywności kierując wzrokiem.
Osoby z trudnościami komunikacyjnymi to często osoby z dysfunkcjami ruchu, w tym bardzo słabą kontrolą wzroku. Zanim zaczną korzystać z jakiegokolwiek komunikatora, muszą nauczyć się kontrolować ruch ręką, głową lub oczami. Urządzenie C –eye umożliwia ćwiczenie wzroku – promieniowanie wykorzystywane w urządzeniu stymuluje nerw wzroku do pracy. Systematyczne ćwiczenie uruchamia pozytywne wzmocnienia i umożliwia naukę korzystania z urządzenia osobom, które nie mogą komunikować się za pomocą mowy lub komunikatorów sterowanych ręką (głową, nogą).
W przypadku uczniów naszej szkoły, urządzenie wykorzystujemy w celu stymulacji wzroku, rozwijania funkcji poznawczych i komunikacyjnych. Na zajęciach z komunikacji wielu uczniów ma możliwość systematycznego korzystania z systemu C-eye.
Urządzenie zostało zakupione dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Stowarzyszenie ZADBA.

13.11.2017

HIPOTERAPIA

to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.
Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej.
Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

13.11.2017

REHABILITACJA

Zajęcia z rehabilitacji prowadzone są w szkole przez wykwalifikowanych rehabilitantów, w postaci rehabilitacji ruchowej indywidualnej, gdzie wykorzystywane są takie metody , jak;
Vojty, Bobath, PNF, Manualnej Terapii, Integracji Sensorycznej
oraz grupowej, jak Integracji sensorycznej i Weroniki Sherborne.
Posiadamy salę wyposażoną w najlepszy sprzęt rehabilitacyjny, w tym również oprzyrządowanie służące do Integracji Sensorycznej.
Mamy możliwość korzystania w czasie prowadzonej terapii z sali gimnastycznej i basenu

13.11.2017

TERAPIA TAKTYLNA (neurokinezjologiczna) to masaż i stymulacja skóry

który aktywizuje rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Terapia ma właściwości terapeutyczne i stanowi dużą wartość w komunikacji między ludźmi, reguluje wrażliwość dotykową organizmu, napięcie mięśniowe. Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. Terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Można ją z powodzeniem stosować w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Podczas terapii stosowane są następujące bodźce: powierzchowny dotyk (masaż) skóry w obrębie całego ciała (głaskanie, rozcieranie uciskanie, rozciąganie), głęboki dotyk (masaż proprioceptywny) w obrębie mięśni i stawów (ugniatanie, rozcieranie, wibracja), stymulację punktów neuromotorycznych. Punkty neuromotoryczne są obszarem reakcji, na którym za pomocą stymulacji dotykowej proprioreceptywnej, wyzwalane są określone ruchowe odpowiedzi mięśniowe. Celem tych zabiegów jest uaktywnienie mięśni, stymulację przedsionkowo-proprioceptywną (ruch), stymulacja bierna - bierny ruch kończynami i tułowiem dziecka według różnych wzorców.