WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 od 2003 roku organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Przeznaczone jest ono dla dzieci , u których wykryto jakąkolwiek niepełnosprawność Pomocą obejmujemy dzieci przede wszystkim z terenu Sopotu od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, należy posiadać:

 A/ opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Poradni       Psychologiczno- Pedagogicznej
 B/ skierowanie wydane przez wójta, starostę, prezydenta miasta

Każde dziecko jest objęte co najmniej 1 godz. tygodniowo ( przeważnie dwiema godzinami) różnego rodzaju zajęciami terapeutycznymi indywidualnymi i grupowymi w zależności od potrzeb dziecka i wskazań Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Zajęcia we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka to wszystkie zajęcia terapeutyczne/ rewalidacyjne ( patrz oferta zajęć) z wachlarza zajęć oferowanych przez ZSS nr 5 w Sopocie:

W ramach WWRD , zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziców mogą być organizowane zajęcia grupowe metodą W. Sherborne, zabaw fundamentalnych czy sportowe

Uczestnicy WWRD zapraszani są na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie