04.09.2017

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

może uczęszczać uczeń posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem, bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi

( to jest dwie lub więcej niepełnosprawności występujące jednocześnie): niedowidzenie i niewidzenie, niedosłuch, afazja, niepełnosprawność ruchowa.

04.09.2017

KONCEPCJA ZSS 5


W przygotowaniu dzieci do życia trzeba dawać nie tylko światło, ale i ciepło

29.11.2017

ZNACZĄCE WYDARZENIA Z HISTORII ZSS 5 W SOPOCIE


• W 1951-powołano Zasadnicza Szkołę Zawodową w Sopocie z tymczasową siedzibą w budynku istniejącej już w mieście Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 przy dzisiejszej al. Niep.763 ( obecnie MDK). Również powołanie Państwowego Zakładu Wychowawczego-internatu, który mieścił się przy ul. Emilii Plater 1
w 1952 zmiana nazwy szkoły na Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• 1975-nadanie Zakładowi Wychowawczemu imienia profesor Marii Grzegorzewskiej - pionierki pedagogiki specjalnej w Polsce. Placówka otrzymała w tym roku sztandar
• 1982- Decyzją władz oświatowych placówka została przemianowana na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej , w skład której wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5, Zasadnicza Szkoła Specjalna i Internat.
OSW otrzymał budynek przy ul. polnej 16/20 i tam szkoła funkcjonowała do 2005r.
• w 2001r. szkoła hucznie obchodziła 50-lecie swojej działalności
• w 2003r. zlikwidowano internat i dlatego szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, w skład której wchodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa
• w 2004r do ZSS wprowadzono dwie nowe placówki: przedszkole oraz szkołę przysposabiająca do pracy
• w 2005r. szkoła otrzymała akty założycielskie szkół i jednocześnie nadano numery ZSS i poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Zespołu. I tak od tej pory mamy następującą strukturę szkoły :
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Grzegorzewskiej:
- Przedszkole Specjalne Nr 14
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5
- Gimnazjum Specjalne Nr 5
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 ( zawieszona działalność od 2009r.)
w ZSS nr 5 działa również :
- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
-a w 2010r powołano również Zespoły Rewalidacyjno- Wychowawcze
• w tym samym 2005 roku ZSS nr 5 zmieniło siedzibę. Od września szkoła mieści się w Sopocie przy ul. Kazimierza Wielkiego 14
w 2013r. Zespół Szkół Specjalnych obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności
• w 2017r. na skutek reformy oświatowej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 zmieniła nazwę na Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 ( w dalszym ciągu zawieszona działalność)