UCZNIOWIE Z AUTYZMEM


Główne cele i założenia w pracy z uczniami z autyzmem:

1. Praca w oparciu o IPETy( Indywidualne Programy Edulkacyjno- Terapeutyczne które opracowane są przez zespół nauczycieli, terapeutów, z uwzględnieniem oczekiwania rodziców, i wychodzące naprzeciw potrzebom dziecka w sferze emocjonalno-komunikacyjno-poznawczej.
2. IPETy zawierają potencjalne możliwości dziecka dzięki określeniu sfery najbliższego rozwoju w obrębie: czynności poznawczych; naśladownictwa werbalnego i ruchowego; percepcji wzrokowej i słuchowej; motoryki dużej i małej; koordynacji wzrokowo- ruchowej; komunikacji: w tym mowy biernej i czynnej; samodzielności i uspołecznienia.
3. Dokonywana jest ocena poziomu Integracji Sensorycznej i odpowiednia do tego terapia w ramach dodatkowych godzin rewalidacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez osoby z certyfikatem SI – drugiego stopnia, bądź studiami podyplomowymi w tym zakresie. Większość zaleceń terapii SI uczniowie realizują w praktyczny sposób uczestnicząc w zajęciach wychowania fizycznego na siłowni na przemian z salą gimnastyczną, w zajęciach na basenie i w zajęciach hipoterapii. W efekcie wzbogaconej oferty działań następuje poprawa: integracji zmysłów, obustronnej koordynacji, czucia i schematu ciała, wyrównania napięcia posturalnego, planowania motorycznego. W zależności od stopnia poprawy poszczególnych dysfunkcji, poprawia się też ogólne funkcjonowanie ucznia w procesie nauki i socjalizacji, co prowadzi do zniwelowania lub ograniczenia w znacznym stopniu napięć emocjonalnych, a co za tym idzie zachowań niepożądanych. Nie ma konieczności wprowadzania niekorzystnych dla ucznia procedur.
4. Rozwój relacji społecznych i emocjonalnych poprzez:
- odczytywanie potrzeb dziecka, aby niwelować trudne zachowania (punktem wyjścia jest traktowanie zachowań trudnych jako komunikatu ze strony ucznia z autyzmem)- rozstrzyganie trudnych diagnostycznie i niepokojących objawów, w ramach zespołu ds. psychologiczno-pedagogicznej.
-naukę określania własnych stanów emocjonalnych
- w dalszej kolejności naukę rozumienia zachowań i emocji innych osób, aby przechodzić do jak najbardziej elastycznych i konwencjonalnych zachowań społecznych- w ramach zajęć Treningu Umiejętności Społecznych
- naukę nabywania doświadczenia w kontaktach z ludźmi i nauka adekwatnych zachowań społecznych, poprzez naturalne, codzienne przebywanie z uczniami z innych klas podczas przerw, obiadów, wycieczek, imprez szkolnych i naukę przenoszenia tych umiejętności na inne sytuacje społeczne np. uczestnictwo w zielonych szkołach, w gospodarstwie ekologicznym, wyjścia do teatru, kina, na wystawę, po zakupy.

5. Dopasowanie sposobu porozumiewania się do możliwości ucznia : od komunikacji alternatywnej do ułatwionej komunikacji ( przy braku mowy) oraz nauka dialogu przy mowie istniejącej.
Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, których celem jest dopasowanie sposobu porozumiewania się do możliwości ucznia i przeniesienie tych działań na życie codzienne w szkole i w domu, na wyjazdach, wycieczkach.
Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej mowę odbywa się przy użyciu specjalistycznych sprzętów (go-talk, talking photo album) a także programów komputerowych (SymWriter, , Mówik ostatnio też Let me talk). Do codziennej funkcjonalnej komunikacji wykorzystuje się symbole PCS z programu Board Maker, piktogramy. Metodą wspierającą porozumiewanie się jest metoda gestów manualnych Makaton.

6. Pomoc rodzinie w rozumieniu potrzeb, zachowań własnego dziecka, rozróżnianie zachowań manipulacyjnych od zachowań komunikacyjnych- możliwość spotkań z psychologiem w ramach grup wsparcia/ lub spotkań indywidualnych – 8- książeczek Sutton.