SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5 dla uczniów z niepełn.intel.w st.lekkim


13.11.2017

Oddziały dla uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
KLASY I-III / I etap edukacyjny/  II etap edukacyjny- uczniowie uczą się zgodnie z podstawą programową i ramowym planem nauczania jak w szkołach masowych.
W dwóch klasach jest realizowany  autorski program „ Lubię szkołę” o profilu edukacyjno – rozwojowym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem. Autorski program dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej jest spójny z treściami, warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Zawiera wprowadzenie metod rozwojowych wg L. Wygotskiego, symultaniczno – sekwencyjną metodę nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej oraz koncepcję prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

Plan zajęć, zgodnie nowym ramowym planem nauczania, obejmuje następujące przedmioty:
a. Edukacja wczesnoszkolna z elementami: edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, przyrody, społecznej, technicznej, plastycznej,
b. edukacja muzyczna,
c. edukacja informatyczna,
d. Język obcy nowożytny – język angielski
e. Wychowanie fizyczne
W pracy dydaktycznej wykorzystujemy różnorodne metody nauczania między innymi:

proces edukacyjny opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych

Każdy uczeń jest objęty zajęciami rewalidacyjnymi, wybranymi z oferty Zespołu, wyznaczonymi zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej ( przy przyjęciu dziecka do szkoły i w pierwszym roku) oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły. W kolejnych latach zajęcia rewalidacyjne wyznaczane są zgodnie z wielospecjalistyczną oceną funkcjonowania ucznia opracowaną przez szkolny zespół specjalistów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły.