SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5 dla uczniów z niepełn. intel. w st. umiarkowanym,znacznym


Oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi ( występujące przynajmniej jeszcze jedna niepełnosprawność, np. ruchowa, autyzm- sprzężona z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
1. KLASY DLA UCZNIÓW I-III / I etap edukacyjny/ oraz KLASY DLA UCZNIÓW IV- VIII / II etap edukacyjny/

Plan nauczania zgodnie z nowym ramowym planem nauczania, obejmuje takie przedmioty, jak:
a. Funkcjonowanie osobiste i społeczne z elementami: edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, przyrody, samoobsługi, uspołecznienia
b. Zajęcia kształtujące kreatywność- plastyka, technika i muzyka,
c. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
d. Wychowanie fizyczne
Proces kształcenia jest w pełni zindywidualizowany i opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych (IPET) oraz Programie Edukacyjnym dla danej klasy, co roku opracowywanym według obranej ścieżki edukacyjnej.
Nauka odbywa się w małych grupach, co zapewnia indywidualizację procesu edukacyjnego oraz dostosowywanie treści, metod i form pracy do możliwości każdego ucznia zgodnie z diagnozą oraz zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy różnorodne metody nauczania między innymi:

• komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC)
• metoda stymulacji polisensorycznej
• elementy metody symultaniczno-sekwencyjnej według prof. J. Cieszyńskiej

Uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi przyznawane z całej oferty zajęć rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, wielospecjalistyczna oceną funkcjonowania ucznia opracowaną przez szkolny zespół specjalistów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły


W starszych klasach (VII-VIII)
W grupie uczniów samodzielnie poruszających się kładziemy duży nacisk na naukę maksymalnie samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Uczniowie bardzo pragną stać się autonomiczni i na zajęciach robią wszystko, aby zrealizować to zamierzenie. Wychodzą do sklepu, kupują samodzielnie produkty, robią z nich drugie śniadanie, surówki, przygotowują soki, pieką ciasteczka, a także przygotowują własne przetwory. Uczniowie  odwiedzają różne miejsca: urzędy, kino, teatr, muzea i wystawy. Mają również zajęcia rozwijające kreatywność, na których poznają podstawowe wiadomości z zakresu historii sztuki (nurty w malarstwie, techniki wykonywania obrazów, a także głównych przedstawicieli sztuki). Uczniowie, uwzględniając nabytą wiedzę, próbują ją wykorzystać przy samodzielnym tworzeniu prac.
W dalszy ciągu nie zapominamy o nauce lub jej utrwalaniu- czytania, pisania, matematyki, przyrody, a nawet nauce języka angielskiego