PRZEDSZKOLE


PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 14 (PUBLICZNE)
dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Podstawowym celem przedszkola jest pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomaganie indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości, przygotowanie dziecka do samodzielnego, na miarę jego możliwości funkcjonowania w społeczeństwie.
W ramach bezpłatnego udziału w życiu przedszkolnym, zapewniamy:
• Edukację przedszkolną stosując w nauczaniu indywidualizację w doborze metod i form nauczania
• Alternatywne metody komunikacji
• Wszystkie formy zajęć terapeutycznych w ramach godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przyznawane z całej oferty zajęć terapeutycznych, zgodnie ze wskazaniami w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły
Przedszkole pracuje w godzinach 8.00- 15.15, z możliwością wydłużenia godzin pracy w zależności od zgłaszanych potrzeb rodziców dzieci uczestniczących lub zgłaszających się kandydatów w procesie rekrutacji na przyszły rok szkolny
W przedszkolu proponujemy jeden posiłek- obiad
W oddziale pracują nauczyciele specjaliści z szerokim wachlarzem specjalizacji
W oddziale pracuje dwóch nauczycieli specjalistów z szerokim wachlarzem specjalizacji
- oddział wspomaga 1 opiekunka
Rodzice opłacają jedynie koszty posiłku (OBIADU) i składkę na Radę Rodziców