ODZDIAŁ GIMNAZJUM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR5


Oddział GIMNAZJUM w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 5
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi ( występujące przynajmniej jeszcze jedna niepełnosprawność, np. ruchowa, autyzm- sprzężona z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
Odział gimnazjum pracuje według ramowego planu nauczania, obejmującego następujące przedmioty:
a. Funkcjonowanie w środowisku
b. Plastyka
c. Technika
d. Wychowanie fizyczne