Nasi Sponsorzy


Restauracja Polska ZAGRODA zasponsorowała bogaty poczęstunek na Integracyjny Bal 100-lecia , zorganizowany 17 października 2018 roku przez naszą szkołę.

 

 

Dzięki sponsorowaniu ze strony
Kąpieliska Morskiego Sopot Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie poprzez Stowarzyszenie ZADBA, otrzymał testy do badania psychologicznego SON-R dla małych  oraz starszych dzieci i młodzieży.

Testy pozwalają na ocenę  funkcjonowania poszczególnych sfer dzieci, u których często ze względu na wczesny wiek lub nieposługiwanie się mową -nie można lub trudno określić poziom rozwoju intelektualnego innymi metodami/ testami.  Diagnoza SON-R pozwoli na precyzyjne określenie sfer najbliższego rozwoju dzieci, dobranie do nich metod pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz umożliwi  monitrowanie skuteczności terapii. Testy SON-R są wykorzystywane do badania preferencji warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwalają na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Dzięki nim można  obliczyć wiek rozwojowy dzieci dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Testy umożliwiają określenie postępów dzieci po roku terapii.
Pomogło w zakupie dla szkoły nowego sprzętu nagłaśniającego