INFORMACJE


11.03.2019

FERIE w ZSS NR 5 w SOPOCIE

W dniach 11-15.02.2019r Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły dla 19 uczestników/ lista jest obecnie zamknięta/.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.30-13.30. Dla dzieci rodziców pracujących dodatkowe godziny opiekuńcze zorganizowane są w godzinach 7.30-9.30 oraz 13.30-15.30
Zajęcia feryjne dofinansowane są przez organ prowadzący- Miasto Sopot. Regulamin w zakładce dla Rodzica>>>>

04.02.2019

REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU

REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU
W CZASIE FERII ZIMOWYCH
organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
I INFORMACJE OGÓLNE
1.Wypoczynek w formie półkolonii w czasie ferii zimowych organizowany jest na podstawie art. 92 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2016 r., poz. 452)
2. Wypoczynek jest zarejestrowany w bazie danych MEN/ KO pod numerem 11576/POM/2019-Z
3. Klauzula informacyjna A. Administratorem danych osobowych uczestników wypoczynku i ich opiekunów oraz pracowników zatrudnionych do realizacji wypoczynku w formie półkolonii- jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, z siedzibą w Sopocie przy ul. K. Wielkiego 14. Kontakt z ADO: zss5@sopot.pl; ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod adresem rodo@skusopot.pl; tel. 58 5510011 wewn. 46 B. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Określenie znaczenia terminów w regulaminie A. Jeśli w regulaminie jest użyte określenie „ uczestnik wypoczynku”- oznacza to uczniów i uczestników z niepełnosprawnością uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie. B. Użyte wyrażenie „organizator wypoczynku” lub „Szkoła” oznacza Zespół Szkół Specjalnych Nr5 w Sopocie C. Wyraz „wypoczynek”- określa znaczenie –zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży D. Użycie w Regulaminie określenia „opiekun” oznacza każdorazowo- rodzica lub innego opiekuna prawnego uczestnika wypoczynku
II OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

31.10.2018

List Prezydenta Miasta Sopotu do rodziców

List Prezydenta Miasta Sopotu znaduje się w zakładce dla Rodzica > pliki do pobrania.

30.10.2018

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Bezpłatne przejazdy dla uczniów uzależnione są nie od miejsca nauki, a od miejsca zamieszkania (decyduje adres podany w legitymacji ucznia), i tak: >>>>>więcej w zakładce dla rodzica

25.09.2018

PRZESIEWOWE BADANIE WZROKU

Opis znajduje się w plikach do pobrania

15.09.2018

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW uzależnione są nie od miejsca nauki, a od miejsca zamieszkania (decyduje adres podany w legitymacji ucznia), i tak:

12.09.2018

ZAJĘCIA KARATE

ZAJĘCIA KARATE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W PIĄTKI O GODZINIE 13.30

05.09.2018

ZAJĘCIA TANECZNE

ZAJĘCIA TANECZNE
W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019
WTORKI / CO DRUGI WTOREK/

10.09.2018

ZAJĘCIA TEATRALNE

ZAJĘCIA TEATRALNE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ŚRODY W GODZINACH 14.30-15.30
Z P. JACKIEM SPICĄ

04.09.2018

List Prezydenta Sopotu do rodziców

List Prezydenta Miasta Sopotu znaduje się w zakładce dla Rodzica > pliki do pobrania.